Staf Pendidik

Dosen Tetap :
Drs. Jumadi, M.Pd
Sarwadi, M.Pd.I
Aris Munandar, M.P.I
Hafiz, M.Pd.I
Soehardin Abdullah, M.Pd.I
M. Ulil Nuha, M.S.I
Syaiful Anam, M.Sc.
Roidah Lina, M.M.
Qiyadah R, M.Pd.I
Suhartono, M.S.I
Dhian Marita Sari, M.Pd.
Ust. Zainuddin
Ust. Arifin Riddin, Lc
M. Iqbal, MA.
M. Romelan, MA.
Agus Santoso, M.P.I.
Aziz Abdullah, MA.
Sukri A Sangadji, M.Si.
Ibnu Haitam, M.Si.
Lely Nur Hidayah S, M.Pd.I
Husna Nashihin, M.Pd.I

Pengajar Dari Timur Tengah :
Syaikh Dr. Labib
Syaikh Fahd Ali Saleh
Syaikh Ghassan Ali Saeed
Syaikh Najih Sya’ban
Syaikh Dr. Arif Anwar